Prihláste sa na SVIT.kom do neziskovej zóny

KRITÉRIÁ VÝBERU ORGANIZÁCII

do neziskovej zóny komunitného festivalu SVIT.kom

Pri výbere neziskových organizácii, združení, nadácií, ktoré majú záujem o prezentáciu vlastných aktivít počas festivalu budú uprednostňované miestne, prípadne regionálne príslušné organizácie.

Každá z organizácii, uchádzajúcich sa o účasť na festivale musí vyplniť on-line prihlášku, v ktorej okrem iného, v stručnej forme, opíše charakter prezentácie a uvedie požiadavky na technické zabezpečenie prezentačného priestoru. Pri schvaľovaní sa bude klásť dôraz na komunitné témy a na to, aby bolo výsledné festivalové „neziskové prostredie“ tematicky vyvážené.

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť on-line prihlášku

Záujemca o prezentáciu aktivít neziskovej organizácie (OZ, NO, mestskej organizácie a pod.) počas 2. festivalového dňa (sobota, 30.04.2016) musí vyplniť ON LINE PRIHLÁŠKU. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na výber organizácii, na základe kritérií uvedených na internetovej stránke festivalu, ktoré sa budú môcť prezentovať na festivale. Do procesu schvaľovania budú postúpené len kompletne vyplnené prihlášky, vrátane požadovaných príloh! Organizátor bude kontaktovať schválené organizácie mailom najneskôr do 22. apríla 2016.

 

ONLINE PRIHLÁŠKA