Medzinárodný rozmer podujatia

Podujatie SVIT.kom má v tomto roku navyše medzinárodný rozmer a Mesto Svit ako jeho organizátor privíta na svojej pôde aj zástupcov svojho partnerského mesta Česká Třebová. Komunitný život v tomto prekrásnom českom mestečku budú v sobotu na námestí reprezentovať združenia:

  • TJ Sokol Česká Třebová je telovýchovná organizácia zameraná najmä na všestrannú telesnú výchovu pre všetky vekové kategórie. Pod hlavičkou Sokola úspešne pracujú aj oddiely volejbalu a stolného tenisu. V posledných rokoch sa vytvorila skupina, ktorá ponúka turistické akcie rôznej náročnosti. Členovia nacvičujú skladby pro „Sokolské slety“.
  • Jabkancoví umělci – voľné zoskupenie hudobníkov, ktorí zabávajú návštevníkov tradičnej Jabkancovej púte, ktorá sa v Českej Třebovej každoročne teší veľkej obľube. pečú a predávajú sa tu obľúbené jabkance – zemiakové placky plnené tvarohom a posypané cukrom
  • Pěvecký sbor Bendl – zmiešaný spevácky zbor, ktorý má v súčasnosti približne 40 aktívnych členov. Do jeho repertoáru patria piesne z oblasti ľudovej, vážnej i modernej hudby
  • NADĚJE – organizácia pôsobiaca v Českej Třebovej od roku 1997 v sociálnej oblasti, ide najmä o poskytovanie terénnej sociálnej služby pre osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane základného poradenstva a zaistenia prevádzky nízko prahového zariadenia pre deti a mládež. Tiež vykonáva správcovskú činnosť v domoch so sociálnymi bytmi mesta v lokalite Borek, kde žije vysoká koncentrácia osôb ohrozených sociálnym vylúčením.
  • Rosa rodinné centrum je neziskovou organizáciou. V Českej Třebovej funguje od roku 2003. Pracovníci centra sa primárne venujú príprave programov pre rodičov starajúcich sa o deti na MD a RD, ktorým tak pomáha čeliť sociálnemu vylúčeniu. Usporadúvajú však aj programy pre rodičov s deťmi väčšími (prímestské a pobytové tábory), programy pre budúcich rodičov či akcie pre širokú verejnosť (Svatomartinský průvod, Léto s pohádkou).
  • Svaz důchodců je organizácia združujúca takmer 400 členov. K ich hlavným aktivitám patrí organizovanie ozdravných a poznávacích pobytov v ČR a na Slovensku.

Image